Weddings by Lotte Herstals

Forretningsbetingelser

Nedenfor fremtræder de generelle vilkår for tilbud med LBH 2023 Aps, herefter kaldet Weddings by Lotte Herstal. Vi henviser til at betingelserne bliver grundigt læst igennem.

1. Definitioner og gyldighed


1.1. LBH 2023 ApS, cvr. nr. 43782924, er i det følgende betegnet som ”LBH”.


1.2. LBH’s kontraktpartner er i det følgende betegnet som ”Kunden”.


1.3. Weddings By Lotte Herstal er en del af LBH og Kundens kontraktpart er derfor LBH uanset om


der på tilbud, ordrebekræftelse, aftale eller hjemmeside mv. eventuelt er anført Widdings By


Lotte Herstal.


1.4. Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver aftale, som LBH indgår med Kunden


og skal gå forud for eventuelle andre standardbetingelser eller forretningsbetingelser o.l., som


Kunden eventuelt måtte påberåbe sig.


2. Accept af tilbud


2.1. Afgiver LBH tilbud uden angivelse af særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt skriftlig


accept ikke er kommet frem til LBH senest 14 dage efter tilbuddets datering.


3. Priser og betalingsbetingelser


3.1. Alle angivne priser er i danske kroner og eksklusive moms.


3.2. Betaling skal ske i henhold til det anførte i tilbud/aftale/ordrebekræftelse.


3.3. Er der ikke indgået aftale om fast pris afregner LBH Kunden efter medgået tid ud fra LBH’s


sædvanlige timepris.


3.4. Er der ikke aftalt betalingsplan eller skal LBH udføre ekstraarbejder, er LBH berettiget til at


opkræve forudbetaling hos Kunden, som skal være betalt inden arbejdet udføres.


3.5. Betalingsbetingelser er netto 8 dage. Ved for sen betaling tillægges renter 2 % pr. måned fra


forfaldstid og indtil betaling sker, ligesom der pålægges et rykkegebyr på DKK 250 pr. rykker.


3.6. Er et forfaldent beløb ikke betalt pr. forfaldstidspunktet er LBH efter et skriftligt varsel på 3


hverdage berettiget til at standse arbejdet indtil betaling sker. Under samme betingelser er LBH


berettiget til at ophæve aftalen med Kunden med øjeblikkelig virkning. Erklæres Kunden kon-


kurs eller er Kundens økonomiske forhold i øvrigt således, at denne må antages at være ude af


stand til at opfylde aftalen, er LBH berettiget til at standse arbejdet øjeblikkeligt.


3.7. Kunden er forpligtet til at acceptere stigninger i den aftalte pris som følge af dokumenterede


forøgede omkostninger for LBH som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter


eller væsentlige stigninger i forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik. Ved væsentlige stig-


ninger i forbrugerprisindekset forstås stigninger på 10% eller mere i forhold til tilbudsdagen.


4. Immaterielle rettigheder


4.1. LBH har og bevarer den fulde og ubegrænsede ret til det af LBH udarbejdede materiale og til


de idéer og forslag mv., som LBH har frembragt eller medvirket til. Det gælder f.eks. tekster,


eventyr, billeder, pynt og opdækning af borde og location, fotos af eventet, herunder fotos af


borddækning, bordpyntning, blomster, location, settings osv. Fotos indeholdende personer vil


kun blive brugt med accept fra de pågældende personer.


4.2. LBH er berettiget til bl.a. at benytte materialet i markedsføringsmæssig henseende, herunder


på hjemmeside og instagram.2


5. Ansvarsbegrænsning


5.1. LBH er ikke ansvarlig for samarbejdspartneres eller tredjemænds ydelser til Kunden. Det gælder


også selvom LBH eventuelt måtte have henvist Kunden til samarbejdspartneren/tredjemanden.


5.2. I det omfang LBH måtte være ansvarlig overfor Kunden, er ansvaret begrænset til Kundens


direkte tab. LBH hæfter ikke for Kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andre indirekte


tab.


5.3. Er foruden LBH en eller flere andre ansvarlige overfor Kunden, hæfter LBH kun for så stor en


del af Kundens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af LBH (pro rata-


ansvar).


5.4. Et eventuelt erstatningskrav imod LBH kan under ingen omstændigheder overstige det faktura-


beløb som LBH har faktureret Kunden.


6. Force Majeure


6.1. LBH kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab, der skyldes force majeure, krig eller truende


krig eller lignende, opstand, uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot eller blo-


kade. Det gælder uanset om LBH selv er involveret i opståede konflikter og uanset om en even-


tuel konflikt kun berører en del af LBH’s aktiviteter.


7. Mangler og reklamation


7.1. Er opgaven ikke udført i overensstemmelse med det aftalte har LBH ret til at foretage afhjælp-


ning.


7.2. Kunden skal reklamere over eventuelle mangler straks Kunden bliver eller burde blive bekendt


med manglen og under alle omstændigheder senest 7 dage efter levering af ydelsen. I modsat


fald kan Kunden ikke gøre manglen gældende overfor LBH. Sammen med reklamationen skal


Kunden specificere de påberåbte mangler.


8. Aflysning og udskydelse


8.1. Ved Kundens aflysning af arrangementet efter aftalens indgåelse er Kunden forpligtet til at be-


tale aftalens fulde pris til LBH uanset om LBH udfører arbejdet eller ej.


9. GDPR – Persondatapolitik


9.1. LBH indsamler og behandler persondata om Kunden.


9.2. For infomationer om LBH’s behandling af personoplysninger om Kunden henvises til LBH’s per-


sondatapolitik, som kan findes på LBH’s hjemmeside, www.lotteherstal.dk.


10. Lovvalg og værneting


10.1. Aftaler mellem LBH og Kunden og alle spørgsmål som måtte udspringe deraf, reguleres af dansk


ret og skal afgøres ved de almindelige domstole med retten i Odense som første instans.